Stadgarna som pdf-fil

Stadgar för Bilpool i Sala ek. för.
antagna vid föreningsstämma 2007-03-29
reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, § 4
--------------------------------------------------------------------------------
§1 Föreningens firma
Föreningens firma är Bilpool i Sala ek. för.
§2 Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Sala kommun.
§3 Ändamål
Föreningens ändamål är att gynna sina medlemmars ekonomiska intressen genom att i föreningens namn anskaffa och förvalta och till medlemmarna hyra ut fordon. På villkor som föreningsstämman beslutar kan fordon hyras också ut till icke medlemmar. Föreningen ska dessutom verka för att fordonsförvaltningen och -användningen sker på ett miljövänligt sätt.
§4 Grundbelopp, insats och årsavgift
Ett grundbelopp är 800 kronor vid föreningens grundande. Vid ordinarie föreningsstämma bestäms årligen grundbeloppets storlek.
Insatsen är 5 grundbelopp. Hela insatsbeloppet betalas när medlemskap beviljats på sätt som styrelsen anger.
Medlem betalar årsavgift fastställd av föreningsstämma, dock maximalt för fysisk person belopp motsvarande två grundbelopp/år, för juridisk person maximalt fyra grundbelopp/år. Årsavgift får uppdelas på två halvårsbetalningar.
§5 Medlemskap
Moment 1 Allmänt
Ansökan om medlemskap kan beviljas fysisk eller juridisk person som vill främja föreningens ändamål, om föreningen eller dess medlemmar inte kan lida skada av att ansökan beviljas.
Ansökan skall vara skriftlig och ställd till styrelsen. Till denna fogas dokument som styrelsen anser nödvändiga. Styrelsen väljer in nya medlemmar.

Moment 2 Medlem - Fysisk person
För en fysisk person, som är folkbokförd på samma adress som en medlem, och är medlemmens make/maka eller sambo ingår nyttjanderätt. Med nyttjanderätt menas rätt att använda föreningens fordon och att delta i föreningens verksamhet.
För medlems barn, folkbokfört/folkbokförda på samma adress, kan beviljas nyttjanderätt till och med det kalenderår barnet/barnen fyller 25 år. Medlemmen ska i så fall som insats erlägga ett grundbelopp för varje ytterligare nyttjanderätt. Nyttjanderätten träder i kraft när insatsen erlagts. Dessutom skall årsavgift erläggas för sådan ytterligare nyttjanderätt enligt de villkor föreningsstämman fastslår.
Om villkoren för nyttjanderätten, som anges i tredje stycket, inte längre uppfylls ska medlemmen anmäla detta till styrelsen som återkallar nyttjanderätten och återbetalar insatsen i enlighet med § 5 moment 5 om avgång.
Moment 3 Medlem - Juridisk person
Medlem som är juridisk person äger nyttjanderätt inom den juridiska personens verksamhet.
Eventuella övriga villkor för den juridiska personen och dess representanters nyttjanderätt avtalas särskilt mellan föreningens styrelse och medlemmen.
Moment 4 Stöd
Föreningen kan ta emot frivilliga bidrag av varierande slag från personer som vill uppmuntra genomförandet av bilkooperativets §3 om ändamål eller av annan orsak.
Moment 5 Avgång
Utom i de fall som lagen om ekonomiska föreningar särskilt stadgar, äger avgång ur föreningen rum vid utgången av det räkenskapsår, vilket infaller näst efter tre månader efter det att medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller annan omständighet som föranlett avgången inträffat.
Medlem kan säga upp sig till utträde tidigast tolv månader efter inträdet i föreningen.
Medlem som fullgjort sina ekonomiska skyldigheter äger rätt återfå inbetald insats, om inte föreningen gått med förlust sedan medlemmen inträdde. Styrelsen kan i så fall besluta att behålla högst utträdande medlems andel av denna förlust. Andel av förlust beräknas i förhållande till insatsen.
Föreningens eventuella förluster fastställs av styrelsen. Medlem har rätt att inom tre veckor efter mottagandet av besked om medlems andel av förlust överklaga styrelsens beslut till föreningsstämman. Om överklagandet ej sker inom denna tid träder styrelsens beslut i kraft.
För medlem som inte fullgjort sina ekonomiska skyldigheter gentemot föreningen, dras skulden av från återbetalningen av insatsen.
Moment 6 Avstängning
Medlem som ej betalat faktura senast på förfallodagen mister automatiskt rätt till att göra nya bokningar till dess skulden reglerats.
Styrelsen kan avstänga medlem om denne agerar i strid med gällande regler eller till fara eller men för föreningen.

Moment 7 Uteslutning
Om medlem eller person för vilken medlemmen har nyttjanderätt bryter mot stadga och/eller föreningens regler, skadar föreningen eller dess egendom, motverkar föreningens intressen eller på annat sätt ej fullgör sina skyldigheter mot föreningen och inte rättar sig efter skriftlig varning kan medlemmen uteslutas av styrelsen.
Talan mot sådant beslut skall ske till föreningsstämman inom två månader efter mottagandet. Om talan inte sker inom denna tid träder styrelsens beslut i kraft.
Vid uteslutning återbetalas insats på samma villkor som vid avgång.
§6 Medlemmars rättigheter och skyldigheter
Moment 1. Medlem har rätt att
a) boka och använda föreningens fordon enligt av föreningsstämman antagna regler.
b) delta i föreningens verksamheter.
c) få information om föreningens verksamhet och ekonomi.
d) närvara, yttra sig, motionera till och rösta på föreningens stämmor.
e) nominera och kandidera till styrelsen eller annat organ inom föreningen.
Moment 2. Medlemmen har skyldighet att
a) meddela styrelsen aktuella personuppgifter.
b) rätta sig efter föreningens stadgar, ordningsregler och andra beslut.
c) betala de avgifter och insatser som beslutats i enlighet med stadgarna.
d) betala de avgifter som härrör från fordon som ställts till medlemmens förfogande.
e) utföra de uppgifter som denne ålagts/åtagit sig.
f) hålla hushållsmedlemmar med nyttjanderätt informerade.
§7 Föreningsstämma
Moment 1 Allmänt
Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen senast 31 mars. Medlemmar, revisorer och valberedning kallas per brev tidigast fyra veckor och senast två veckor före.
Till övriga föreningsstämmor kallas på samma sätt som till ordinarie.
Övriga meddelanden till medlemmarna bringas till deras kännedom genom e-brev eller på annat lämpligt sätt.


Föreningsstämma hålls när styrelsen finner skäl för det, eller när revisor eller minst en fjärdedel av medlemmarna till styrelsen skriftligen så begär.
Röstberättigad är medlem som var medlem då kallelsen utfärdades. Medlem kan utöva rösträtt genom fullmakt.
Moment 2 Dagordning
Vid varje föreningsstämma ska följande punkter finnas med på dagordningen:
- Val av ordförande och sekreterare för stämman
- Val av två justerare tillika rösträknare.
- Fråga om mötets behöriga utlysande.
- Upprättande av röstlängd.
- Fastställande av dagordning.
- Behandling av propositioner från styrelsen.
- Behandling av motioner från övriga medlemmar.
- Övriga ärenden.
Vid ordinarie föreningsstämma ska även följande punkter finnas på dagordningen:
- Redogörelse för årsredovisning
- Redogörelse för revisionsberättelsen.
- Fastställande av resultat- och balansräkning.
- Beslut om resultatdisposition.
- Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
- Redogörelse för budgeten.
- Fastställande av grundbeloppets storlek under kommande verksamhetsår.
- Fastställande av årsavgifter.
- Val av ordförande.
- Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
- Val av revisor och suppleanter
- Val av valberedning.
§8 Stadgeändring
Moment 1
För stadgeändring krävs något av följande;
-
       att föreningsstämmans samtliga röstberättigade är eniga
eller
-        att två på varandra följande föreningsstämmor, varav en är ordinarie föreningsstämma, beslutar härom med minst 2/3 majoritet
eller
         den större majoritet som krävs enligt 7 kap. §15 i lagen om ekonomiska föreningar.
Moment 2
Styrelsen anmäler stadgeändring till Bolagsverket. Stadgeändringen träder i kraft när registreringen skett.
§9 Styrelse
Föreningens verksamhet leds mellan föreningsstämmorna av en styrelse.
Styrelsen ska verka för det ändamål som beskrivits i stadgarna och verkställa beslut fattade av föreningsstämman. Styrelsen är ansvarig inför föreningsstämman.
Styrelsen består av ordförande och dessutom av minst två och högst fem övriga ledamöter. Till dessa ska finnas minst en och högst tio rangordnade suppleanter. Ledamot som företräder juridisk person kan dock ha personlig suppleant.
Ledamöter och suppleanter ska vara medlemmar i föreningen, såvida de ej företräder juridisk person.
Styrelseledamöter väljs av ordinarie föreningsstämma för ett år i taget.
Fyllnadsval kan förrättas vid föreningsstämma som ej är ordinarie föreningsstämma, varvid invald ledamot sitter mandattiden ut.
Styrelsen äger rätt adjungera ny styrelseledamot till dess val kan förrättas vid föreningsstämma.
Styrelsen är beslutsmässig vid närvaro av minst 2/3 av antalet ledamöter.
Vid lika röstetal i styrelsen äger ordföranden utslagsröst.
§10 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening.

§11 Räkenskapsår
Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår.
§12 Överskott och fonder
För fritt eget kapital, enligt balansräkning, beslutar föreningsstämma om att överskott efter lagenlig avsättning till reservfond överförs till ny räkning, delas ut till medlem och/eller förs till annan fond inom föreningens intressen.
§13 Anskaffning av fordon
Styrelsen beslutar om vilka fordon föreningen ska äga och/eller leasa etc. Stämman kan besluta om villkor och riktlinjer för detta.
§14 Revision
Ordinarie föreningsstämma ska utse minst en och högst två revisorer och minst en och högst två revisorssuppleanter. Revisorernas mandattid löper till och med nästa ordinarie föreningsstämma.
§15 Valberedning
Ordinarie föreningsstämma skall utse minst en och högst fyra delegater att utgöra valberedning. Valberedningens ordförande utses av den ordinarie föreningsstämman.
§16 Upplösning
Om föreningen upplöses ska tillgångarna, sedan skulder återbetalats, användas för att återbetala insatserna.
Föreningsstämman kan sedan besluta att återstoden fördelas mellan medlemmarna eller används till något ändamål som överensstämmer med föreningens syfte.
§17 Övrigt
I allt som inte stadgats ovan gäller Lag om ekonomiska föreningar där så är tillämpligt.